Regulamin
Zasady ogólne
REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO CARCODE.PL


§ 1


 1. Użytkownik ma prawo tylko do jednego konta.


 2. Forum przeznaczone jest dla osób związanych z branżą motoryzacyjną (prowadzą legalny zarejestrowany warsztat samochodowy, pracownicy ASO, prowadzący lub pracujący w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych, producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz urządzeń związanych z motoryzacją a także byli i emerytowani mechanicy samochodowi z udokumentowanym conajmniej 20-toletnim stażem pracy w zawodzie).

 3. Dopuszcza się uczestnictwo osób spoza branży, pod warunkiem, że wnoszą jakąś wiedzę na forum.


 4. Celem forum w żadnym przypadku nie jest uczenie podstaw mechaniki i diagnostyki, dlatego od użytkownika Forum wymaga się:
  a. posiadanie elementarnej wiedzy dotyczącej diagnostyki pojazdów,
  b. znajomości podstaw budowy samochodów,
  c. znajomości zasady pracy silników spalinowych i ich podzespołów,

 5. Uczestnictwo w Forum wymaga rejestracji. W celu rejestracji konieczne jest podanie informacji w rubrykach:
  a) Użytkownik: - nazwa użytkownika; nie musi to być imię i/lub nazwisko, jednakże nie mogą być stosowane nazwy nadawane lub używane przez Forum,
  b) Hasło
  c) Adres e-mail

 6. Zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Forum. Zarejestrowanie się oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a napisanie jakiegokolwiek postu świadczy o tym, że Regulamin został przeczytany a użytkownik będzie się doń stosował; dotyczy wszystkich użytkowników,

 7. Profil użytkownika musi zawierać następujące informacje (nie dotyczy Administratora):
  a) Nazwę użytkownika (nick),
  b) w rubryce ;"Skąd"
  1; - należy podać rzeczywistą i pełną nazwę miejscowości, z której nawiązywana jest łączność (miejsce początkowe łącza internetowego) a przy małych miejscowościach także powiat lub województwo; dla użytkowników z innych państw, także nazwę kraju. Nie mogą być to jednak takie nazwy jak: z zagranicy, ze wsi, zza płotu, zza rogu, z internetu, od kolegi itp. ,
  c) Numer telefonu - na forum obowiązuje upublicznienie numeru telefonu dla innych użytkowników (edycja numeru znajduje się w ustawieniach profilu)

 8. Podanie pozostałych danych jest nieobowiązkowe, jednakże Administratorzy lub Moderatorzy mogą zażądać podania dodatkowych informacji o prowadzonej działalności w celu spełnienia warunku określonego w §1 ust.2. W uzasadnionych przypadkach Administratorzy lub Moderatorzy działów mogą zażądać zeskanowanej kopii lub fotokopii (format JPG, minimum 4 mln pikseli) stosownych dokumentów lub innych uwiarygodnionych danych,


 9. Bierne uczestnictwo nie jest dopuszczalne. Oznacza to, że zarejestrowany użytkownik bierze czynny udział w dyskusjach i jest zobowiązany do wnoszenia wiedzy do treści Forum. Aktywność użytkownika podlega swobodnej ocenie Administratorów i Moderatorów,

 10. Wszelkie treści i załączone materiały jak rysunki, schematy, zdjęcia i inne zamieszczone na forum, stają się jego własnością i nie mogą być przenoszone na inne fora, zbywane, odsprzedawane lub zwracane w tym także użytkownikom usuniętym z forum,

 11. Konto użytkownika, wszelkie treści i załączone materiały jak rysunki, schematy ,zdjęcia i inne zamieszczone na forum pliki, stają się jego własnością i użytkownik nie ma prawa domagać się żadnych praw.


§2


Zasady funkcjonowania na Forum, zakazy


 1. Zabrania się umieszczania postów obniżających poziom Forum w tym zawierających pytania w stylu "Jakiego fejsa i softu mam użyć aby sprawdzić swój samochód ?" – takie posty lub tematy będą usuwane.

 2. Zabrania się pisania nowego postu przed uprzednim sprawdzeniem, czy podobne zagadnienie nie było już poruszane. W tym celu należy korzystać z funkcji ;"Szukaj";.

 3. Zabrania się umieszczania crac*ków, ke*ygenów, generatorów i innych programów, które łamią nałożone zabezpieczenia na programy a także skryptów mogących powodować pewien rodzaj zamieszania wśród użytkowników.

 4. Zabrania się promowania nielegalnego oprogramowania i urządzeń w tym także zamieszczania linków do takich stron internetowych oraz danych kontaktowych do dystrybutorów.

 5. Zabrania się nachalnej akwizycji sprzętu diagnostycznego, części lub usług. Jedynym działem do zamieszczania ofert sprzedaży i kupna jest dział "Sprzedam-kupię".

 6. Zabrania się zamieszczania w postach materiałów (zdjęć, obrazów, rysunków, itp.) z zawartością treści erotycznych, pornograficznych, pedofilskich, homoseksualnych, rasistowskich, nazistowskich, promujących napoje alkoholowe, narkotyki i wyroby tytoniowe albo wywołujące niesmak lub obrzydzenie w tym także linków do takich materiałów.

 7. Zabrania się w postach i profilu użytkownika, zamieszczania stwierdzeń drastycznych i materiałów na tematy polityczne i religijne, treści i słów ogólnie uznanych za obraźliwe, nieprzyzwoite lub wulgarne w tym niestosownych wyrażeń w stosunku do innych osób i funkcjonariuszy publicznych, promocji kandydatów w wyborach - takie treści, posty lub tematy będą usuwane. W przypadku nagminności mogą być zastosowane postanowienia §4 Regulaminu. Kontrowersyjne lub niedozwolone treści albo emblemat w profilu naruszający postanowienia §2 ust.6, Administratorzy będą usuwać lub uniemożliwiać ich publiczne wyświetlenie.

 8. Zabrania się publicznie kontrowersyjnych dyskusji lub tzw. "pyskówek" pomiędzy użytkownikami Forum, obrażania użytkowników oraz zamieszczania treści lub obrazów (zdjęć, rysunków, filmów etc.) mogących podważać autorytet tych osób albo naruszające ich godność lub dobra osobiste; rozstrzygnięcia dokonują autorytarnie Administratorzy lub Moderatorzy.

 9. Zabrania się zamieszczania schematów, rysunków, zdjęć i innych cudzych opracowań, bez pisemnej zgody ich autora lub właściciela. Administratorzy lub Moderatorzy mogą zażądać takiej zgody od autora postu. Wszelkie opracowania autorskie chroni ustawa z dnia 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami.

 10. Zabrania się udzielania porad użytkownikom nie spełniającym warunków określonych w §1 ust.2 Regulaminu, dotyczących procedur diagnostycznych, możliwych przyczyn awarii, sposobów lub procedur naprawy oraz kodowań.
 11. Zabrania się wynoszenie wiedzy poza próg forum oraz pełnienia funkcji moderatorskiej , administratorskiej na innym forum o podobnej tematyce.

 12. Zabrania się reklamowanie innych for w sygnaturce lub bezpośrednio w toczonej dyskusji na forum§3


Usunięcie konta użytkownika (derejestracja) w trybie natychmiastowych jest możliwe :

 1. Bez podania przyczyny

 2. kiedy użytkownik nie wysłał żadnego postu; konto zostanie usunięte nie wcześniej niż po upływie 3-ch miesięcy od daty rejestracji,

 3. kiedy użytkownik wysłał co najmniej jeden post wnoszący wiedzę do treści Forum w okresie 3-ch miesięcy; konto może być usunięte nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty ostatniego zalogowania,

 4. kiedy użytkownik wyraził pisemną prośbę o usunięcie jego konta zawartą w treści postu lub PW albo e-mailu do Administratorów,

 5. w przypadku śmierci użytkownika - fakultatywnie; jeśli dorobek użytkownika jest znaczący dla Forum, dokonuje się tylko zablokowanie konta w celu ochrony przed nieuprawnionym logowaniem się innych osób na tym koncie.§4Usunięcie konta użytkownika Forum (derejestracja) nastąpi w trybie zwyczajnym :


 1. Bez podania przyczyny.

 2. użytkownik nie przestrzega zasad netykiety, po uprzednim upomnieniu.

 3. obraża innych użytkowników; w trybie natychmiastowym i bez powiadomienia w stosunku do nowych użytkowników Forum, których posty spełniają ww. przesłanki lub prowokują do ich zaistnienia.

 4. nie zastosuje się do zwróconej uwagi lub pouczenia Administratorów lub Moderatorów otrzymanego e-mail’em lub na PW albo zamieszczonego przy poście lub odpowiedzi upomnianego.

 5. stosuje IP nieprawdziwe lub anonimowe. W przypadku podania nieprawdziwych danych w profilu w rubryce ;e-mail;, Skąd; , jeżeli użytkownik nie zastosował się do zwróconej uwagi o wpisaniu rzeczywistych danych.

 6. w innych przypadkach określonych w Regulaminie w tym także nieprzestrzeganie zasad funkcjonowania na Forum, zakazów i nakazów,

 7. jest podejrzany, iż jest robotem sieciowym lub treści Jego postów uzasadniają takie podejrzenie,

 8. w celu zapobieżenia rejestracji na Forum podejrzanych o to, iż są robotami sieciowymi, podejmowane będą działania eliminujące użytkowników już w trakcie logowania.
 9. rozprzestrzenia zdobytą wiedzę na innych forach
§5


Uprawnienia Administratorów i Moderatorów:


 1. Administratorzy i Moderatorzy wszystkie decyzje podejmują autorytarnie.

 2. Administratorzy i Moderatorzy uprawnieni są do wykonywania czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez :
  a) zwracanie uwagi użytkownikom na nieprawidłowości i obligowanie do ich usunięcia,
  b) blokowanie postów i tematów, w których zostały naruszone zasady określone w Regulaminie,
  c) przenoszenie postów i tematów do odpowiedniego działu forum, adekwatnego do ich zawartości,
  d) usuwanie postów i tematów zdublowanych, obniżających poziom Forum, naruszających zasady netykiety oraz uznanych za specjalnie spreparowane w celu umieszczenia reklamy lub zwiększenia posiadanej ilości postów,
  e) edycję i adiustację a nawet usunięcia postu pisanego niezrozumiałym językiem, z użyciem slangu lub zawierającego błędy ortograficzne lub stylistyczne.§6


Uprawnienia Administratorów Forum.


Administratorzy mają prawo do:

 1. usunięcia konta bez podania przyczyny

 2. zablokowania możliwość rejestracji użytkownika z takim samym numerem IP,

 3. usunięcie kont użytkowników o takim samym numerze IP,

 4. usunięcie kont użytkowników, których IP jest nieprawdziwe lub anonimowe,

 5. czasowego zablokowania konta użytkownika, przy przewinieniach mniejszej wagi,

 6. zaniechania zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, który przyzna się z własnej woli do posiadania na Forum więcej jak jedno konto i zgłosi ten fakt Administratorom, (abolicja),

 7. zaniechania zablokowania lub usunięcia konta użytkownika

 8. usunięcia postów wysłanych przez w/w użytkownika - fakultatywnie,

 9. nadania użytkownikowi statusu Aktywny, który uprawnia użytkownika do czynnego uczestnictwa w grupach Aktywny,

 10. nadania użytkownikowi statusu i uprawnień Moderatora,

 11. nadania uprawnień do uczestnictwa w zamkniętych działach Forum,

 12. powiadomienie organów ścigania w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez użytkownika,

 13. podejmowania wszelkich dostępnych działań w celu ochrony zasobów i użytkowników Forum przed robotami sieciowymi lub innymi zagrożeniami,

 14. zablokowanie konta użytkownikowi , bez podania przyczyny.§ 7

Płatne subskrypcje


 1. użytkownik , który zakupił subskrypcje , ma prawo do dostępu do działów i usług dostępnych dla grupy "Aktywny" do czasu zakończenia subskrypcji.

 2. administrator ma prawo do anulowania subskrypcji bez podania przyczyny

 3. zbanowany użytkownik należący do grupy "Aktywny" nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy§ 8


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie tego forum.

 2. Regulamin dotyczy także użytkowników już zarejestrowanych.

 3. Poprzedni Regulamin z 27 sierpnia 2007 roku traci ważność i zostaje przeniesiony do archiwum.


* * * * *
Administrator Forum Internetowego CARCODE.PL
************************************************** *****************************************
Regulamin przygotowany przed administratora (Kamil) w dniu 1 marca 2012.
Regulamin wzorowany jest na : http://obd2.pl/index.php?d=informacje&id=8

************************* objaśnienie niektórych słów ***********************


1. Administratorzy - oznacza osobę Administratora (właściciela Forum) i Junior Admina posiadającego uprawnienia nadane przez Administratora.
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Autorytaryzm] Autorytaryzm lub - Kopaliński- słownik popranej polszczyzny i wyrazów obcych albo Nowa Encyklopedia Powszechna PWN
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta] Netykieta
************************************************** *****************************************
For breaking above rules you may be warned/banned appropriately!